RS TRADE OÜ KAUPLUSTE VIDEOVALVE ANDMEKAITSETINGIMUSED

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on RS Trade OÜ, registrikood 12941334, aadress Kaevu tee 2, 75308 Harju maakond , Eesti (edaspidi RS Trade). Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda andmetöötluse kontaktisiku Allar Sapert poole, e-post [email protected].

RS Trade käsitleb isikuandmeid kõrge hoolsusega lähtudes kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid ja eraelulisi õigusi.

Käesolevad kaupluste videovalve andmekaitsetingimused (edaspidi Tingimused) on tehtud kättesaadavaks kõikides RS Trade OÜ Mypet kauplustes ja veebilehel https://mypet.ee/videovalve-andmekaitsetingimused/ ja QR koodi abil.

Tingimused kehtivad kõikide isikute suhtes, kes sisenevad Kauplusesse ning on jäädvustatud videosalvestistele.

2. Videojälgimise eesmärk  ja isikuandmete töötlemise alused

RS Trade kasutab videovalvesüsteemi ja töötleb videovalvega salvestatud isikuandmeid isikute, kauba  ja vara kaitseks, töötajate ja külastajate turvalisuse tagamiseks ning õigusrikkumiste tuvastamiseks. Videovalvet kasutatakse isikusamasuse tuvastamisel kui isik on jätnud kauba eest kassas tasumata ja lahkub kauplusest. Videosalvestis võimaldab tõendada isikusamasust, kauba eest tasumata jätmist ning muude õigusrikkumiste toimumist. Videovalve kasutamisest teavitamisel on õigusrikkumiste ärahoidmisel ennetav mõju.

RS Trade kogub ja töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikkel 6 lõige 1 punkt f). RS Trade on põhjalikult kaalunud nii enda õigustatud huve kui ka andmesubjektide õigusi ja riske eraelu riivele ning jõudnud järeldusele, et RS Trade-l on õigustatud huvi eelkõige oma vara kaitseks, isikute kaitseks ja kuritegude ennetamiseks ning see kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused ning isikuandmete töötlemisega tekitatav mõju andmesubjektile on proportsionaalne taotletava eesmärgi suhtes.

Õigustatud huvi analüüsi edastab soovi korral RS Trade andmetöötluse kontaktisik.

3. Salvestuspiirkond

Videokaamerate tööpiirkonnad on tähistatud nõuetekohase infosildiga, millelt leiab vajaliku teabe ja Tingimused hõlpsasti QR koodi abil. Sildid asuvad nii kaupluse uksel kui siseruumides juhtides tähelepanu, et tegemist on alaga, kus toimub videovalve. RS Trade jaoks on oluline, et kauplusesse sisenev klient teab videosalvestamisest juba enne sisenemist ja saab seeläbi teha kaupluse külastamise kohta oma teadliku ja vabatahtliku valiku.

4. Isikuandmed, mida töödeldakse

RS Trade OÜ kogub ja töötleb ruumidesse paigaldatud kaamerate abil üksnes kaamerate vaatevälja jääva isiku kujutist, salvestades isiku väljanägemise ning käitumise. Videosalvestamine toimub ilma heli salvestamise funktsioonita.

5. sikuandmete töötlemise aeg ja säilitamine

Videosalvestisi säilitatakse üldjuhul kuni 1 (üks) kuu, eesmärgiga selgitada ja tõendada asjaolusid, mille tarbeks videosalvestisi tehakse (nt vaateväljas toimunud turvaintsidendi asjaolude tõendamiseks menetluse algatanud organile). Pärast tähtaja möödumist kustuvad videosalvestised automaatselt. Põhjendatud alusel (nt turvaintsidendi ilmnemisel ja käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega) on RS Trade OÜ-l õigus säilitada videosalvestist kauem kui 1 kuu, kuni põhjendatud aluse äralangemiseni.

6. Isikuandmetele juurdepääs ja nende edastamine

RS Trade OÜ säilitab videokaamerate salvestised isikustamata kujul piiratud ligipääsuga salvestuskettal, millele on ligipääs üksnes RS Trade OÜ kindlaksmääratud töötajatel käesolevates tingimustes nimetatud eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Eelkõige on selliseks isikuks andmetöötluse kontaktisik.

RS Trade OÜ võib edastada videosalvestisi järgmistele isikutele:

– avaliku võimu kandjale ning kohtule, kellele RS Trade OÜ on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud videosalvestisi ja/või nende abil kogutud isikuandmeid väljastama;

– juriidilistele nõustajatele, kes osutavad RS Trade OÜ-le juriidilist teenust seoses videosalvestiste abil tuvastatud rikkumistega;

– kaamerate hooldusteenuse osutajale, st IT-teenuse pakkuja, ulatuses, mis on vajalik kaamera töökorra või rikke tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

7. Salvestiste turvaline säilitamine.

RS Trade OÜ on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et videosalvestised ja nende abil töödeldavad isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on piiratud isikutele, kes on saanud selleks vastavad volitused.

8. Päringud seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida RS Trade OÜ-lt Teie isikuandmeid, taotleda nendega tutvumist, parandamist ja ülekandmist, isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.

Juhul kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika koht.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult RS Trade OÜ andmetöötluse kontaktisikule. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt soovile kas paberil (fotod salvestistest) või elektrooniliselt kas mälupulgale või turvalise pilveteenuse kaudu.

RS Trade vastab Teie taotlusele 1 kuu jooksul arvates taotluse saamisest. RS Trade võib jätta Teie taotluse rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. RS Trade võib keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

9. Kaebused

Kui Teie hinnangul rikub RS Trade isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.